Algemene voorwaarden F&P Verhuur

Algemene voorwaarden F & P Verhuur

Artikel 1. Definities
Verhuurder: F & P Verhuur de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;
Overeenkomst: De schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling,
dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, bezorgings- of afleverbon.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voorzover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4. Huurprijs
4.1 Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 De vermelde verhuurprijzen zijn gebaseerd op een verhuurperiode, dit is Inclusief de dag van ophalen/bezorgen en de dag van terugbrengen/ophalen:
1, 2, 3 of 4 dagen: huurprijs x 1
5, 6, 7 of 8 dagen: huurprijs x 2
9, 10, 11 of 12 dagen: huurprijs x 3
Voor een langere huurperiode wordt in de Overeenkomst specifieke afspraken gemaakt.

4.3 Voor het bezorgen en/of het afhalen van zaken worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld in de Overeenkomst.

4.4 Voor zover de laad- en/of lostijd de duur van 15 minuten overschrijdt, worden nadien kosten in rekening gebracht volgens het geldende uurloon van een werknemer van Verhuurder, eventueel vermeerderd met het overwerktarief.

Artikel 5. Betaling, verzuim en annulering
5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de zaken. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de zaken, waaronder emballage, dient te geschieden bij het retourneren van de zaken. Ingeval Huurder op grond van artikel 7 een borgsom heeft betaald, worden de bijkomende kosten met de borgsom direct verrekend. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan dient te betaling strikt binnen 10 dagen te zijn voldaan.

5.2 De beslissing om via overschrijving per bank te betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,--. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Indien de Huurder 10 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de zaken annuleert, bedragen de annuleringskosten 50 % van de huurprijs. Annuleert de Huurder 9 werkdagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de zaken, bedragen de annuleringskosten 75 % van de huurprijs. Bij annuleringen op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

5.7 Verhuurder kan een kredietbeperking in het factuurbedrag opnemen. Na het verstrijken van de termijn die betrekking heeft op de kredietbeperking, wordt bij de Huurder een bedrag, zoals vermeld op de factuur onder 'kredietbeperking', extra in rekening gebracht.

Artikel 6. Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke zaken, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de Huurder de zaken zelf ophaalt, geldt het moment van ophalen als het moment waarop de zaken ter beschikking gesteld worden. Alle door Verhuurder bezorgde zaken worden op de door de Huurder opgegeven plaats van bestemming op de begane grond achter de deur afgeleverd. Indien Verhuurder de zaken ophaalt, dienen deze vanaf 8.00 uur 's ochtends op de dag van retour op voormelde plaats ingepakt gereed voor transport klaar te staan. Indien hieraan niet is voldaan, wordt bij Huurder vanaf die datum de geldende huurprijs in rekening gebracht.

6.3 Onder begane grond wordt verstaan, een plaats direct bereikbaar met de vrachtwagens van Verhuurder, dan wel een laad- en of lospunt op maximaal 25 meter afstand van de begane grond, waarbij de ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt en bereikbaar. Voor de ter beschikking stelling op een andere plek dan de begane grond kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Borg
7.1 Verhuurder kan Huurder verplichten vooraf een borg te betalen. De hoogte wordt door Verhuurder vastgesteld. De borg wordt verrekend met kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.2, 6.4 en 9.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Reklames
8.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde zaken worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.

8.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de zaken te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de zaken vervalt het recht tot reclameren.

8.3 Reklames op door Verhuurder verstuurde facturen dienen binnen 5 dagen gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder kenbaar te zijn gemaakt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
9.2 Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de zaken waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de zaken door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij het in ontvangst nemen van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld en worden als kosten bij Huurder in rekening gebracht, e.e.a. tegen de dan geldende nieuwwaarde. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

9.3 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de zaken op een andere plek dan achter de deur op de begane grond ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, geen of onvolledige aflevering door (andere) huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van - voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst - benodigde zaken of diensten.

10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is langer dan 24 uur duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 10.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
> Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
> na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 12. Geschilbeslechting en Rechtskeuze
12.1 Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank. Op elke Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij bezorgen onder andere partyverhuur artikelen in: Abcoude, Baambrugge, Breukelen, 's Graveland, Hilversum, Kockengen, Kortenhoef, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Loosdrecht, Maarssen, Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Vinkeveen en Vreeland. Staat uw plaatsnaam er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
*